July 14th, 2014

298

GLOBAL CHINESE SONG CHART For the week starting July 5 2014

15 KELLY
Jam Hsiao (Siu King Tung)
http://youtu.be/aHRS_1cvUxc

14 SPEAKING IN TONGUES
Can : Hau Dik Ying Jong
Yoga Lin featuring Elephant Gym
http://youtu.be/TSELe3zB97Q

13 GIRL
Can : Goo Leung
Anson Hu (Wu Yin Bun)
http://youtu.be/vxM3oT5EoFI

12 DESTINED TO LOVE YOU
Can : Oi Nei Dik Suk Ming
Jeff Chang Shun Jit
http://youtu.be/peM0LyI0a5U

11 TIME FLIES
Can : Si Yut Yu Fei
C AllStar
http://youtu.be/J7QzKv5CsDU

Collapse )

Source