June 17th, 2014

298

GLOBAL CHINESE SONG CHART For the week starting June 7 2014

15 FOREVER
Can : Wing Yuen
Jane Zhang Liangying
http://youtu.be/IF5fX9BESQo

14 THE MOST BEAUTIFUL FLOWER
Can : Seung Shui Dik Fa
Lit : Flower On Water
Ricky Hsiao (Siu Wong Kei)
http://youtu.be/W4dOifzE6R4

13 NO DIFFERENCE
Can : Mo Cha
Momo Wu (Ng Mok Sau)
http://youtu.be/-BB8FgubW6g

12 SHELTER
Can : Wu Hong
Alfred Hui Ting Hung
http://youtu.be/q3vBfNy4l0c

11 WE ARE ONE
Natasha Na Ying, Sandy Lam Yik Lin, Tanya Chua, A-Mei Chang
http://youtu.be/Sddc0lsa3VI

10 UNSTOPPABLE SUN
Can : Dong But Ju Dik Tai Yeung
Aaron Yan (Yim Ah Lun)
http://youtu.be/QkSWU0R9HYw

Collapse )

Source